ECFA_LOGO
 
     
台商在大陸開發土地及購置房地產常見糾紛與因應對策
  • 主題:台商在大陸開發土地及購置房地產常見糾紛與因應對策
  • 對象:
  • 地點: 海基會
  • 日期:2015/10/29

詳細資訊: http://www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/04/04.asp

 
  • 主辦單位: 經濟部投資處 海基會經貿處
  • 主講人: 李書孝(環宇法律事務所律師)
  • 會議地點: 海基會(台北市北安路536號8樓)
  • 聯絡人: 海基會經貿處許小姐 :(02)2175-7055


   
 
專線電話:(02)2397-7590、2397-7591
傳真號碼:(02)23970522   E-mail:ECFA@trade.gov.tw  
瀏覽人數:28,180,026    更新日期:2024/06/24